WIL JE EEN TICKET ALERT ONTVANGEN?

Ontvang informatie over beschikbare tickets in je mail.

Unieke kijkjes achter de schermen
Unieke kijkjes achter de schermen
Unieke kijkjes achter de schermen
Unieke kijkjes achter de schermen
op de Official 538 Dutch Grand Prix Village

Huisregels

Om ervoor te zorgen dat de Official 538 Dutch Grand Prix Village (hierna te noemen ‘Village’) een plek is waar iedereen het naar zijn of haar zin kan hebben, zijn er een aantal regels die gelden voor alle Villagebezoekers.

Artikel 1. Wetgeving en voorschriften

Op het terrein van de Village zijn, allereerst, de Nederlandse wetgeving en de APV van de gemeente Zandvoort van toepassing. Bezoekers van de Villagedienen zich gedurende het verblijf op het terrein te gedragen naar openbare orde, goede zeden en fatsoen. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij de Village. Bedreiging, mishandeling, intimidatie, discriminatie en andere vormen van agressie zijn verboden. Het gebruik van (soft)drugs is niet toegestaan. In geval van wangedrag, ongeregeldheden, wildplassen en/of overtreding van het huisreglement worden bezoekers van het terrein van de Villageverwijderd. Bij constatering van het dragen van wapens, diefstal, openbare geweldpleging of andere wettelijke overtredingen wordt de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan.

Artikel 2. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het bezoeken van de Villageis geheel op eigen risico. De organisatie van de Villageis niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door bezoek aan de Villageof het verlies en/of diefstal van eventuele eigendommen gedurende het bezoek aan de Village. Schade aan (tijdelijke) objecten of eigendommen en mensen (bezoekers/personeel) van het evenement worden teruggevorderd van de bron.

Artikel 3. Fouilleren, tassencontrole en legitimatie

De organisatie is gerechtigd om bezoekers bij entree of tijdens het verblijf te fouilleren, handbagage, tassen en/of jassen te inspecteren en/of te vragen naar de legitimatie. Bij weigering kan de toegang tot het terrein van de Villageworden ontzegd en bestaat de kans te worden verwijderd van de Village.

Artikel 4. Toegang

Toegang tot de Villageis alleen mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. De minimumleeftijd voor het zelfstandig bezoeken van de Villageis 18 jaar. Jongere bezoekers krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene met geldig toegangsbewijs. Toegang tot de Village wordt geweigerd aan personen:

  • Die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
  • Die in bezit en/of onder invloed zijn van drugs of alcohol.
  • Die in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
  • Die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
  • Die kleding van voetbalclubs dragen, uitingen van motorclubs (Outlaw Motorcycle Gang) en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen hebben, met uitzondering van nationale voetbalshirts.

De organisatie is gerechtigd om bezoekers te weigeren of van het terrein te verwijderen indien een bezoeker zich niet houdt aan de in het eerste artikel genoemde voorschriften of deze huisregels. Na verwijdering van het terrein heeft de bezoeker geentoegang meer tot het terrein en kan er geen aanspraak worden gemaakt op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

In het belang van de openbare orde en veiligheid behoudt de organisatie zich het recht om bezoekers om veiligheidsredenen te allen tijde te verzoeken de locatie te verlaten. Na afloop van het evenement is (her)toelating dan niet meer toegestaan.

Artikel 5. Verboden goederen

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de Village: Soft-of harddrugs, lachgas, glaswerk, messen, laserpennen, slag-, stoot-of vuurwapens, of op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen, aggregaten, elektrische kachels of airco’s, koelkasten, gas-en olielampen, gasflessen, gasstellen en (wegwerp)barbecues, spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo en parfum), kaarsen, paraplu’s (wij adviseren als voorzorg om poncho’smee te nemen), muziekinstrumenten, toeters of vergelijkbare items, vuurwerk of fakkels/flares (zie artikel 9), provocerende uitingen op kleding, huisdieren (m.u.v. hulphonden), reclamemateriaal zoals flyers, folders, spandoeken (tenzij goedgekeurd en met toestemming door de organisatie), professionele film-foto-of geluidsapparatuur (tenzij goedgekeurd en met accreditatie voorzien door de organisatie), speakers met een vermogen hoger dan 30 Watt, drones (zowel op de grond als in de lucht), (elektrische) steps. Overige elektrische apparatuur dient geschikt te zijn voorVillagegebruik. Indien het vermoeden bestaat dat apparatuur de oorzaak is van kortsluiting kan dit in beslag genomen worden. Er mag niet meer dan 1350 Watt per accommodatie gebruikt worden.

Alle afgenomen items worden weggegooid in de daarvoor speciaal aanwezige afvalcontainers en niet in bewaring genomen.

Artikel 6. Eten en drinken

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de Village: Soft-of harddrugs, lachgas, glaswerk, messen, laserpennen, slag-, stoot-of vuurwapens, of op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen, aggregaten, elektrische kachels of airco’s, koelkasten, gas-en olielampen, gasflessen, gasstellen en (wegwerp)barbecues, spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo en parfum), kaarsen, paraplu’s (wij adviseren als voorzorg om poncho’smee te nemen), muziekinstrumenten, toeters of vergelijkbare items, vuurwerk of fakkels/flares (zie artikel 9), provocerende uitingen op kleding, huisdieren (m.u.v. hulphonden), reclamemateriaal zoals flyers, folders, spandoeken (tenzij goedgekeurd en met toestemming door de organisatie), professionele film-foto-of geluidsapparatuur (tenzij goedgekeurd en met accreditatie voorzien door de organisatie), speakers met een vermogen hoger dan 30 Watt, drones (zowel op de grond als in de lucht), (elektrische) steps. Overige elektrische apparatuur dient geschikt te zijn voorVillagegebruik. Indien het vermoeden bestaat dat apparatuur de oorzaak is van kortsluiting kan dit in beslag genomen worden. Er mag niet meer dan 1350 Watt per accommodatie gebruikt worden.

Artikel 7. Alcohol

Voor bezoekers onder de 18 jaar is het verboden alcoholische consumpties te kopen, te accepteren of te consumeren. Laat uw identificatie zien wanneer hier om wordt gevraagd. De organisatie behoudt het recht om geen alcohol te verkopen in geval van wangedrag of dronkenschap.

Artikel 8. Ongewenste Intimiteiten

Wij willen dat iedereen zich veilig voelt op de Official 538 Dutch Grand Prix Village. Daarom staan we ongewenste intimiteiten niet toe. Ongepaste intimiteiten omvatten onder meer uitspraken of handelingen die seksueelgerelateerd zijn, zoals seksuele toespelingen, uitspraken of grappen, het tonen of versturen van seksueel expliciete materiaal en ongewenste aanrakingen.

We verwachten dat elke bezoeker respectvol en professioneel omgaat met andere medewerkers en andere bezoekers. Elke bezoeker is verantwoordelijk voor het respecteren van deze regels. Als iemand een klacht heeft over ongewenste intimiteiten, wordt deze klacht ernstig genomen. Als er een overtreding wordt geconstateerd, zullen er maatregelen worden genomen.

We hopen dat alle bezoekers zich comfortabel voelen bij het bezoeken van de 538 Dutch Grand Prix Village, en verwachten dat iedereen zal meewerken aan het creëren van een veilige, respectvolle werkomgeving voor alle bezoekers en medewerkers.

Artikel 9. Flares

Het meenemen van flares en of andere vormen van vuurwerk naar het terrein is ten strengste verboden. Het gebruik van deze items is binnen de huisregels niet toegestaan. Wij vragen u om deze regel te respecteren, om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is en er geen schade wordt aangericht.

Artikel 10. Geluidsinstallaties

Kleine draagbare speakers met een maximaal vermogen van 30 Watt op batterijen zijn toegestaan, mits er geen overlast ontstaat voor andere gasten. Het produceren van geluid is alleen toegestaan tussen 08.00 uur en 23.30 uur.

Artikel 11. Afval

We houden van een schone en gezonde leefomgeving. Gooi afval in de afvalbak en houd de ruimte rond je slaapaccommodatie schoon.

Artikel 12. Reclame en promotie

Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere (reclame)items te verspreiden zonder toestemming van de organisatie. Ook mogen er geen interviews afgenomen worden, onderzoeken gedaan worden of (non)commerciële promotie gemaakt worden zonder toestemming van deorganisatie.

Artikel 13. Opname foto en film

Op de Village worden foto-film-en geluidsopnamen gemaakt. Bezoekers geven bij het betreden van de Villagestilzwijgend toestemming aan de organisatie en derden om deze opnames te registreren, verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotie en veiligheidsdoeleinden. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein. Het maken van opnames met een professionele uitrusting en/of professionele geluidsuitrusting door bezoekers is niet toegestaan zonder toestemming of uitgegeven accreditatievanuit de organisatie. Filmen middels smartphones en kleine opname apparatuur voor eigen gebruik is wel toegestaan.

Artikel 14. Contact

In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112.

Artikel 15. Overige

Deze huisregels zijn onderhevigaan eventuele aanvullende beveiligings-, openbare orde-en veiligheidsvoorwaarden opgelegd door de overheid of door besluit van de organisatie zelf. De organisatie is daardoor te allen tijde bevoegd deze huisregels eenzijdig te wijzigen en zal de aangepaste huisregels aansluitend publiceren op de website www.dutchgp.com.

Artikel 16. Camper

Op de Villagezijn enkel campers toegestaan die APK goedgekeurd zijn. Campers mogen niet langer dan 8 meter zijn en dienen in het vastgestelde vak van 6.10 meter te passen. Caravans en auto’s zijn niet toegestaan. In verband met de verkeersmaatregelen moeten de campers op donderdag het terrein van de Villagebetreden. Hierna is dit niet meer mogelijk. Vanaf maandag 05.00 kunnen de campers het Villageterrein verlaten, niet eerder.

Er mogen geen tenten naast de campers worden geplaatst. Partytenten en luifels zijn wél toegestaan mits deze binnen de afmetingen van het vak passen. Gasinstallaties met losse uitneembare gasflessen zijn niet toegestaan. Barbecueën op de plek is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om te fietsen op de Village. Deze mogen wel aan de hand meegenomen worden. Het advies is om een stroomkabel van tenminste 25 meter mee te nemen. Het is belangrijk dat de stroomaansluitingen goed afgedekt zijn tegen water. Let op dat je niet meer dan 1350 Watt gebruikt.

De elektrische apparatuur dient geschikt te zijn voor Villagegebruik (dus geen elektrische kachel). Aftappen/splitten is niet toegestaan. De organisatie is gerechtigd om bezoekers bij entree of tijdens het verblijf te fouilleren en de camper van binnen en van buiten te inspecteren. Bij weigering kan de toegang tot het terrein van de Villageworden ontzegd en bestaat de kans te worden verwijderd van de Village.

Artikel 17. Onvoorziene situaties

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.

 

ONTDEK MEER

Geniet nog even na van de Dutch GP 2023!
Bekijk meer
Tickets 2024/2025
Hospitality
Meer